PROJECTE EXECUTIU D'UN JARDÍ PRIVAT A AVINGUDA PEARSON DE BARCELONA

Emplaçament: Districte de Sarrià - Sant Gervasi / Barcelona
Autor: Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta
Col•laboradors: Pere Santos enginyer de camins
Any projecte: 2015 - En fase d'obres
Promotor: privat , Encàrrec de Josep Anglada, arquitecte, redactor del projecte de reforma de l’edificació
Superfície: 0,8Ha
Pressupost: PEC: 0,2M €