PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA LLIBERTAT SITUAT AL BARRI DE MONTORNÈS NORD

Emplaçament: Barri de Montornès Nord / Montornès del Vallès - Barcelona
Autor: UTE Planas Esquius Segatti scp. / Ingenieros Asociados S.A.
Col•laboradors: Teresa Baldó Sellent, arquitecta / Raquel Moreno, arquitecta / Niccoló Dipaola, arquitecte / Pla Estel - estratègies socials per al territori i els espais lliures / Jordi Quiñonero Oltra, sociòleg Monodestudio
Any projecte: 2016 - 2017
Promotor: Ajuntament de Montornès del Vallès
Superfície: 1,5 Ha
Pressupost: PEC: 3,05M€